Regulamin i RODO

§1
Przedmiot Regulaminu

 1. Regulamin określa zasady świadczenia usług, odpowiedzialności oraz przebywania na terenie Apartamentów Incognito w Tarnobrzegu przy ulicy Dworskiej, zwanych dalej Apartamentami lub Obiektem.
 2. Regulamin jest integralną częścią umowy, do której zawarcia dochodzi poprzez dokonanie rezerwacji, zapłatę zaliczki lub całej należności za pobyt w Apartamentach.
 3. Dokonując ww. czynności Gość potwierdza, że zapoznał się i akceptuje warunki Regulaminu.
 4. Regulamin obowiązuje wszystkie osoby przebywające na terenie Apartamentów Incognito w Tarnobrzegu przy ulicy Dworskiej.
 5. Regulamin jest dostępny do wglądu na stronie incognito-tarnobrzeg.pl
 6. Tabliczki piktogramowe i informacyjne umieszczone na terenie Apartamentów i wokół niego stanowią integralną część Regulaminu. Użytkownicy zobowiązani są do bezwzględnego przestrzegania informacji zamieszczonych na tabliczkach piktogramowych i informacyjnych.

§2
Doba hotelowa

 1. Apartament wynajmowany jest na doby hotelowe.
 2. Doba hotelowa trwa od godziny 14.00 do godziny 10.00 dnia następnego.
 3. Informacji na temat opłat za przedłużenie pobytu udziela Właściciel obiektu.
 4. W przypadku rezygnacji Gościa z pobytu w Apartamencie w trakcie trwania doby, opłata za pobyt w danej dobie nie jest zwracana.

§3
Meldunek

 1. Zameldowanie w Apartamentach Incognito Tarnobrzeg jest równoznaczne z akceptacją regulaminu obiektu.
 2. Podstawą do zameldowania Gościa jest okazanie dokumentu tożsamości ze zdjęciem oraz podpisanie książki meldunkowej.
 3. Opłata za pobyt uiszczana jest przez Gościa w dniu przyjazdu (z góry).
 4. Osoby nie zameldowane mogą gościnnie przebywać w pomieszczeniach Apartamentów od godz. 8.00 do godz. 22.00. Po 22.00 na terenie Obiektu nie mogą przebywać osoby nie zameldowane.
 5. Przebywanie osób niezameldowanych w pokoju Apartamentowym Gościa po godzinie 22.00 jest równoznaczne z wyrażeniem zgody przez najmującego pokój Gościa na odpłatne dokwaterowanie mu tych osób do Apartamentu. Dokwaterowanie każdej osoby nastąpi według aktualnej ceny dostawki dla osoby dorosłej z cennika dostępnego na stronie internetowej, o ile Obiekt wyrazi zgodę na jego dalsze pozostawanie w pokoju.

§4
Rezerwacja pobytu

 1. Rezerwacja pobytu odbywa się zgodnie z obowiązującym systemem Rezerwacji poprzez www.incognito-tarnobrzeg.pl, telefonicznie lub drogą e-mail.
 2. W przypadku uprzedniego wpłacenia zadatku, niestawienie się Gościa do godziny 6.00 rano dnia następnego (przyjazd na drugi dzień), jest równoznaczne z rezygnacją z pobytu, jeżeli Gość wcześniej nie powiadomił Obiektu telefonicznie, pisemnie lub mailowo na adres biuro@incognito-tarnobrzeg.pl
 3. Nie ma możliwości rezerwacji apartamentu na jedną dobę, chyba że właściciel wyraził uprzednio zgodę.

§5
Cisza nocna

 1. W Obiekcie obowiązuje cisza nocna od godziny 22.00 do godziny 7.00.
 2. W godzinach ciszy nocnej Goście i osoby korzystające z usług Obiektu mają obowiązek takiego zachowania, by w żaden sposób nie zakłócało ono spokoju pobytu innych osób.
 3. W przypadku naruszenia postanowień Regulaminu, Obiekt może odmówić świadczenia usług osobie, która je narusza. Osoba taka jest zobowiązana do niezwłocznego zastosowania się do żądań, uregulowania należności za dotychczasowe świadczenia, do zapłaty za ewentualne szkody oraz do opuszczenia Obiektu.

§6
Obowiązki Gości

 1. Każdorazowo, opuszczając Apartament, Gość powinien zamknąć okna, zamknąć krany instalacji wodociągowej, sprawdzić zamknięcie drzwi.
 2. Goście zobowiązani są do zapoznania się z instrukcją przeciwpożarową dostępną na elewacji przy drzwiach wejściowych i przestrzegania jej.
 3. Ze względu na bezpieczeństwo przeciwpożarowe zabronione jest używanie w pokojach grzałek, żelazek elektrycznych i innych podobnych urządzeń niestanowiących wyposażenia, jak również zabronione jest używanie ognia otwartego, palenie tytoniu, wyrobów tytoniowych a także innych substancji.
 4. Na terenie całego Obiektu obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu i innych substancji. Palenie tytoniu i wyrobów tytoniowych jest możliwe tylko i wyłącznie w miejscach do tego wyznaczonych, tj. tarasy i balkony.
 5. Złamanie zakazu palenia tytoniu, wyrobów tytoniowych lub innych substancji w Apartamencie jest równoznaczne z wyrażeniem przez najmującego pokój Gościa zgody na pokrycie kosztów sprzątania i dearomatyzacji pokoju w wysokości 1000 zł.
 6. Zabrania się wnoszenia do Obiektu rowerów i innych podobnych pojazdów.
 7. Zabrania się nadmiernego hałasowania na terenie Obiektu oraz innych rzeczy, które przeszkadzają, szkodzą czy irytują pozostałych Gości.
 8. Zabrania się dokonywania jakichkolwiek zmian w pokojach i ich wyposażeniu, poza nieznacznym przestawieniem mebli i wyposażenia, nie naruszającym ich funkcjonalność i bezpieczeństwo korzystania.
 9. Zabrania się wyrzucania jakichkolwiek rzeczy przez okno w pokoju.
 10. Zabrania się siadania na parapetach okien w pokojach, barierkach balkonów ze względu na niebezpieczeństwo wypadnięcia.
 11. W przypadku naruszenia postanowień Regulaminu, Obiekt może odmówić świadczenia usług osobie, która je narusza. Osoba taka jest zobowiązana do niezwłocznego zastosowania do żądań Obiektu, uregulowania należności za dotychczasowe świadczenia, do zapłaty za ewentualne zniszczenia oraz do jego opuszczenia.
 12. Goście Apartamentów zobowiązani są do podania w Obiekcie numeru rejestracyjnego samochodu pozostawionego na parkingu należącym do Obiektu.
 13. Zakaz zajmowania miejsc parkingowych przez osoby niekorzystające z usług Obiektu. Auta osób niewynajmujących apartamentu w Apartamentach Incognito zostaną odholowane na koszt właściciela pojazdu.

§7
Odpowiedzialność Gości

 1. Gość ponosi pełną odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów wyposażenia i urządzeń technicznych Obiektu, powstałe z jego winy lub z winy osób Go odwiedzających.
 2. Dzieci poniżej 13 roku życia powinny znajdować się na terenie Obiektu pod stałym nadzorem opiekunów prawnych.
 3. Opiekunowie ponoszą odpowiedzialność materialną za wszelkie szkody powstałe w wyniku działania dzieci.
 4. Gość powinien zawiadomić Właściciela Obiektu o wystąpieniu szkody, niezwłocznie po jej stwierdzeniu.

§8
Odpowiedzialność Obiektu

 1. Obiekt ponosi odpowiedzialność za utratę lub uszkodzenie rzeczy wniesionych przez osoby korzystające z jego usług w zakresie określonym przepisami kodeksu cywilnego.
 2. Obiekt nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenie lub utratę samochodu lub innego pojazdu należącego do Gościa, przedmiotów w nim pozostawionych oraz żywych zwierząt, niezależnie od tego czy pojazdy te zostały zaparkowane na parkingu lub poza terenem Obiektu.
 3. Wybrane obszary Obiektu są monitorowane.

§9
Zwrot rzeczy pozostawionych

 1. Przedmioty osobistego użytku pozostawione w Obiekcie przez wyjeżdżającego Gościa, będą odesłane na wskazany przez Gościa adres na jego koszt.
 2. W przypadku nie otrzymania od Gościa takiej dyspozycji, Obiekt przechowa rzeczy przez 3 miesiące.

§10
Reklamacje

 1. Goście mają prawo do składania reklamacji w przypadku zauważenia uchybień w jakości świadczonych przez Obiekt usług.
 2. Wszelkie reklamacje przyjmuje Właściciel Obiektu.
 3. Reklamacja powinna być złożona przez Gościa niezwłocznie po zauważeniu uchybień w standardzie świadczonych przez Obiekt usług.
 4. Reklamacje rozpoznawane będą zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

§11
Pobyt zwierząt domowych

 1. Apartamenty Incognito Tarnobrzeg przyjmują Gości wraz z ich pupilami – małymi zwierzętami domowymi. Przyjęcie w Obiekcie zwierzęcia domowego powinno być poprzedzone zgłoszeniem podczas rezerwacji pokoju. Zgodę na pobyt zwierzęcia w Obiekcie wydaje Właściciel Obiektu.
 2. W Obiekcie przebywać mogą tylko zwierzęta domowe.
 3. Obiekt nie wyraża zgody na przyjęcie zwierząt ras wymienionych w Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie wykazu ras psów uznawanych za agresywne, a także gadów, płazów, stawonogów, gryzoni oraz innych zwierząt uznanych przez Obiekt za niebezpieczne.
 4. Zwierzęta powinny być trzymane w pokojach. Psy i inne mogące stworzyć zagrożenie zwierzęta muszą być wyprowadzane na smyczy i w kagańcu, pod opieką właściciela, bądź osoby upoważnionej.
 5. Właścicieli zwierząt obowiązują powszechne zasady: zabrania się wprowadzania zwierząt na teren rekreacyjny (wiata, teren grillowiska) oraz na teren placu zabaw dla dzieci.
 6. Właściciele zwierząt muszą posiadać dla nich posłanie.
 7. Jeżeli pościel w pokoju, w którym przebywa zwierzę, będzie przez nie zabrudzona (sierść, błoto) lub uszkodzona, właściciel jest zobowiązany do odkupienia całego kompletu pościeli, według aktualnych cen rynkowych.
 8. Właściciele zwierząt muszą natychmiast sprzątać nieczystości pozostawione przez nie w otoczeniu Obiektu. Właściciele kotów muszą posiadać kuwetę z piaskiem i opróżniać ją do plastikowej torby, którą następnie będą wyrzucać do pojemnika wskazanego przez Obiekt.
 9. Właściciele zwierząt są odpowiedzialni za zachowania przez zwierzęta ciszy w Obiekcie i niezakłócanie spokoju innym gościom. W przypadku powtarzających się kilkakrotnie skarg ze strony innych gości, bądź personelu, Obiekt zastrzega sobie prawo do usunięcia zwierzęcia.
 10. Wszystkie szkody w mieniu Obiektu, bądź mieniu innych gości spowodowane przez zwierzęta będą wyceniane przez Obiekt, a ich kosztami będą obciążeni właściciele.

§12
Postanowienia dodatkowe

 1. Gość wyraża zgodę na przechowywanie i przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych. (Dz.U. 2002r., nr 101, poz. 926 z późniejszymi zmianami) przez Apartamenty Incognito dla celów niezbędnych do realizacji pobytu Gościa w Obiekcie, celów meldunkowych. Gość ma prawo wglądu w swoje dane osobowe oraz do ich poprawiania.
 2. Skargi i wnioski związane z pobytem w Apartamentach należy zgłaszać bezpośrednio do Właściciela lub drogą pisemną, e-mailem lub na adres: Apartamenty Incognito Tarnobrzeg, ul. Dworska 28, 39-400 Tarnobrzeg.

§13
Załączniki do regulaminu

 1. Integralną częścią niniejszego Regulaminu są również regulaminy określające zasady korzystania z poszczególnych atrakcji lub dodatkowych usług świadczonych przez Obiekt.

 

Numery alarmowe:

998 – Straż pożarna (fire guard)

997 – Policja (police dept.)

999 – Pogotowie ratunkowe (rescue ambulance)

112 – Europejski numer alarmowy (European alarm numer)

 

DZIĘKUJEMY ZA STOSOWANIE SIĘ DO ZASAD REGULAMINU

Właściciele Apartamentów INCOGNITO 
życzą miłego pobytu w naszym obiekcie